PostHeaderIconAnimoterapie

V našem areálu nabízíme různé formy animoterapie. Klientům jsou k dispozici kočka, králíčci a miniaturní plemeno koz, ovcí a koníka, které jsou zvlášť vhodné pro terapii.

Animoterapií nazýváme veškeré terapie pomocí zvířat. 

Léčebné účinky animoterapie

Všechny druhy animoterapie mají zásadní význam pro klienty. Není neobvyklé, že animoterapeut a jeho pes jsou pro klienta jedinou "návštěvou z venku" a suplují tak roli rodinných příslušníků. Kromě pozitivních psychických účinků, které známe ze společenské formy animoterapie (AAA) lze animoterapii využít jako podporu léčby konkrétních zdravotních problémů (AAT) a tomu je věnována tato stránka.

Jak animoterapie léčí?

 • rozvíjí hrubou a jemnou motoriku;
 • podněcuje verbální i neverbální komunikaci;
 • rozvíjí orientaci v prostoru a čase;
 • pomáhá při nácviku koncentrace a paměti;
 • rozvíjí sociální cítění, poznávání a složku citovou;
 • působí také v rovině rozvoje motoriky s atributem rehabilitační práce, v polohování a v relaxaci;
 • na druhou stranu ale tam, kde je to třeba, psi podněcují ke hře a k pohybu;
 • zároveň mají velký vliv na psychiku a přispívají k duševní rovnováze a motivaci.

Animoterapeutičtí klienti

Animoterapie má výborné využití pro tělesně postižené (nejčasteji DMO, LMD, svalová dystrofie, epilepsie), pro mentálně postižené, pro klienty v rehabilitaci a jinak nemocné.

U autistů pozvolným a dlouhodobým působením může zvíře plnit roli prostředníka mezi jejich světem a okolím.

Věková škála klientely je opravdu široká od kojenců po seniory v nejrůznějších prostředích - sociální, vzdělávací a zdravotnická zařízení, ale třeba i v rodině klienta.

Klienty mohou být také lidé celkově zdraví, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Například jsou evakuováni mimo domov v důsledku přírodní katastrofy, nehody nebo teroristického útoku, lidé momentálně přebývající v azylových domech apod. V těchto případech se canisterapie využívá především k odbourání stresu.

Pro provozování cílené terapie je vždy za potřebí kromě osoby vedoucí zvíře také a zvířete také odborník, který vede klienta - terapeut. Spíše výjimečně terapeut vede klienta i zvíře současně.

Hiporehabilitace

Hiporehabilitací se rozumí terapie za pomoci koně. Jedná se o speciální formu rehabilitace prostřednictvím koně obecný pojem pro aktivity spojené s rehabilitací člověka za pomocí koně. Hiporehabilitace je moderní rehabilitační metoda s komplexním bio-psycho-sociálním působením na lidský organismus.

Metody hiporehabilitace  - hipoterapieléčebně pedagogicko-psychologické ježdění a parajezdectví.

Hipoterapie

 • využívá pohybu koně a jeho přenosu na člověka spolu s psychologickým působením jízdy na koni a zaměřuje se na terapii pohybových poruch;
 • nejúčinnější je v rámci uceleného přístupu léčebné rehabilitace a je indikována pro děti a dospělé;
 • pro tuto činnost může být doporučen kdokoli s pohybovou poruchou na základě písemného doporučení lékaře po vyloučení možných kontraindikací;
 • hipoterapii lze zapojit jak v oblastech fyzioterapie, tak při ergoterapii, kde lze využít také činností péče o koně.

Léčebně pedagogicko-psychologické ježdění

 • léčba psychosociálních poruch za pomoci kontaktu a zážitku s koněm jako nezastupitelná součást sociální rehabilitace;
 • cílem je kůň jako prostředník k indukci pozitivních změn v chování klientů, odstranění nebo zmírnění projevů duševních poruch a/nebo smyslových deficitů;
 • zaměřením se na psychiku klienta, ovlivňujeme i jeho fyzickou stránku proto je vhodné úzce spolupracovat s ostatními odborníky z jiných oborů podílející se na rehabilitačním plánu.

 

 

Canisterapie

Canisterapie je jednou ze složek animoterapie, využívající pozitivního působení psa na člověka. Canisterapie přispívá k rozvoji hrubé a jemné motoriky, podněcuje verbální i neverbální komunikaci, rozvoj orientace v prostoru, nácvik koncentrace, rozvíjí sociální cítění, poznávání a složku citovou.

    Působí také v rovině rozvoje motoriky s atributem rehabilitační práce, v polohování a v relaxaci. Na druhou stranu ale tam, kde je to třeba, psi podněcují ke hře a k pohybu. Zároveň mají velký vliv na psychiku a přispívají k duševní rovnováze. Canisterapii lze využít u tělesně postižených, mentálně postižených, starých lidí, ale i zdravých lidí.

    Tak jako ostatní animoterapie i canistProgram je vhodný pro žáky všech věkových skupin. Je možné ho specializovat přímo na aktivní cannisterapiierapii lze rozdělit do čtyřech základních skupin:

 • tzv. společenskou činnost, kdy je pes využíván k pozvednutí kvality života klientů např. návštěvy v domově důchodců;
 • tzv. terapeutická činnost se záměrem podílet se na léčbě určitého typu postižení;
 • tzv. vzdělávání za pomoci psů, kde pedagogové využívají pozitivní vliv psů na žáky se specifickými potřebami nebo jako součást zážitkové výuky;
 • krizová intervence za pomoci psů, při které zkušení a kvalifikovaní canisterapeuté pomáhají odbourávat stres u obětí katastrof či násilí a také záchranářů, které na nich pracují.

    Canisterapie je podpůrná metoda ucelené rehabilitace, kterou lze spojit i s jinými terapiemi jako je např.muzikoterapie, arteterapie či hiporehabilitace apod.

 

 

 

Felinoterapie

 

Felinoterapií rozumíme rehabilitační kontakt mezi člověkem a kočkou.

Felinoterapie využívá pozitivního působení kontaktu člověka s kočkou, poskytující motivační podněty k uzdravení, odpočinku či stabilizaci organismu.

Zvláštností koček je jejich nezávislé chování vázané na prostředí, nikoli na člověka. Díky tomu se klienti mohou naučit respektovat a tolerovat zvířata a následně i lidi a jejich pravidla.

Formy felinoterapie

Pouhá přítomnost kočky pozitivně působí při odbourávání pocitu samoty. Toho se dá využít při rezidenčních typech terapií, kdy kočka natrvalo žije v zařízení.

Klienti mohou o kočku je pečovat, člověk cítí za zvíře zodpovědnost a a vytváří si tak pocit uznání a potřebnosti.

Felinoterapie se využívá při léčbě závislostí, neuróz, stresů, neklidu.

Cílem terapie může být například korekce problémového chování, mírnění důsledků postižení formou přijímání sebe jako plnohodnotné bytosti, pozitivní ovlivnění sebevědomí a sebehodnocení postiženého, obnovení komunikace s okolím a vzbuzení zájmu o navazování kontaktů s okolním světem.

Všeobecně známé jsou účinky při snižování krevního tlaku, podpůrná léčba psychosomatických potíží, stresu, pocitů úzkosti a fóbií formou bezprostředního kontaktu a doteku.

     

(Zdroj: www.hobby.idnes.cz)                                         (Zdroj: www.farej.cz)

Terapie za pomoci malých zvířat

Základním principem práce s malými zvířaty je především element přirozené interakce s živým zvířetem. Pro mnohé klienty je takové setkání se zvířetem často jedinečnou možností poznání přírody.

V mnoha případech lze využít možnosti chovu drobných zvířat přímo v zařízení. Při této metodě lze úspěšně zapojit prvky péče o zvíře nebo strukturování pracovních návyků. Díky sledování všech životních fází krátkého života malých zvířat si klienti formují úcty a respekt k životu.

Terapie za pomoci hospodářských zvířat

Nejen u zdravotně postižených, ale také u zdravé populace, lze využít interakci s hospodářskými zvířaty jako prostředek ekologické výchovy a vytváření pracovních návyků.

U hospodářských zvířat lze úpěšně praktikovat různé aspekty pracovní terapie u zdravotně postižených a osob s psychosociálními problémy. Tento typ terapie se někdy nazývá takéfarmingterapie.

Existují také speciální terapeutické farmy zaměřené na poznávání hospodářských zvířat a potravinového řetězce. Terapeutické farmy jsou ve světě časté jako prostředí pro návrat lidí k základním lidským hodnotám - přirozenému životnímu prostředí, respektování biorytmů, péči o zvířata i úcty k práci ostatních lidí.

Terapie se zvířaty v hospodářství

Terapie s hospodářskými zvířaty obvykle probíhá buď v prostředí běžné farmy, kde jsou klienti zapojeni do procesu péče o zvířata nebo v prostředí, kde jsou hospodářská zvířata specificky vybrána jako silně kontaktní za účelem interakce s lidmi.

V případě kontaktní terapie, výchovných programů pro děti a práci se zdravotně obvzlášť hodínapř. miniaturní plemena hospodářských zvířat - prasata, kozy, ovce, krávy, oslíci, poníci atd.